http://modabohemia.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: ModaBohemia -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 Nákupní a reklamační řád

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) na internetové adrese www.modabohemia.cz , identifikační číslo: 11110848 na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad, č.j. OŽÚ/R112/97/Pb.
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.modabohemia.cz ; dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
 3. Kupující – podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a obchodním zákoníkem.
 4. Ustanovení obchodních podmínek je vyhotoveno v českém jazyce a je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvu lze uzavřít prostřednitvím: eshopu www.modabohemia, Stránky www.modabohemia.cz obsahují katalog zboží (dále jen katalog zboží) nabízeného prodávajícím k prodeji. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky konkrétních položek zboží.
 1. Cenu zboží kupující nalezne v katalogu zboží, tato cena je konečná, se všemi souvisejícími poplatky kromě balného a dopravného.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v katalogu.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uveřejněny na www.modabohemia.cz/doprava.
 4. Kupujícímu může být nabídnuta možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Při registraci na www.modabohemia.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě, rovněž se je zavazuje v případě změny aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Po registraci je přístup k uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména údaje o:
  • objednávaném zboží (=zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).
 8. Kupující má před zasláním objednávky prodávajícímu možnost kontrolovat a měnit všechny údaje, které již při objednávání zadal. Veškeré údaje obsažené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku lze odeslat kliknutím na tlačítko ”Potvrdit a dokončit objednávku”. Prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí obdržení objednávky na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v registraci, nebo v objednávce.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (její akceptací), které je zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve závažným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 10. Kupující souhlasí s tím, že si náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonický hovor) sám hradí.

III. Úhrada, přeprava a dodání zboží

 1. Kupující má možnost uhradit cenu zboží uvedenou v katalogu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy některou z následujících možností:
  • dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 104046310/0300.Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné v případě hotovostní platby a dobírky při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby do 14 dní od kupní smlouvy, pokud není předem dohodnuto jinak. U bezhotovostních plateb je kupující povinen uvádět variabilní symbol platby.
 2. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
 3. Prodávající se zavazuje vystavit k platbám prováděným na základě kupní smlouvy fakturu.
 4. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující v okamžiku zaplacení celé ceny zboží a všech nákladů spojených s balením a dodáním zboží.
 5. Zboží expedujeme zpravidla do 14 dnů; je-li však zboží skladem, zasíláme je nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky pokud se jedná o platbu dobírkou, u platby předem pak následující pracovní den po přijetí platby na účet. Nebude-li možné objednané zboží expedovat v uvedeném termínu, bude o tom kupující neprodleně informován.
 6. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Pokud je na základě důvodů ze strany kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

IV. Storno objednávky, odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující může objednávku bez jakýchkoliv sankcí stornovat emailem na modabohemia@seznam.cz nebo telefonicky ve lhůtě 24 hodin od objednání (není-li dohodnuto jinak), pouze však – pokud v té době nebyla zásilka již expedována.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a jakýchkoliv sankcí odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží; prodávající tuto lhůtu prodlužuje na nad zákonný rámec na 30 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na kontaktní adresu prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty modabohemia@seznam.cz. Odstoupení od smlouvy je jednostranný akt, tedy nepodléhá schválení prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud však kupující poruší povinnost následně odeslat zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení o smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
 5. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. IV.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží (tj. bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. IV.5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu zboží v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. IV.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

V. Odpovědnost za vady, záruční a reklamační řád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
 6. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetického zboží je datum minimální trvanlivosti označeno nápisem: „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky krému, v něm se nachází údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat, tj. do kolika měsíců od otevření je nutno jej spotřebovat.
 7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
 8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího doručením na adresu Milena Nedvědová, Březinova 924, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Před tím, než tak učiní se zavazuje předem kontaktovat prodávajícího emailem na modabohemia@seznam.cz, telefonicky, popř. jinak. O přijetí reklamovaného zboží, reklamačního formuláře a postupu reklamačního řízení bude kupující informován emailem uvedeným při registraci, či při zaslání objednávky. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s kupujícím individuálně dohodnout o prodloužení této lhůty. Pokud je maximální lhůta k vyřízení reklamace překročena, má kupující právo na výměnu věci za novou, nebo od smlouvy odstoupit, jednu z těchto možností může zvolit sám kupující.
 9. Za uplatňování reklamace prodávající neúčtuje žádné poplatky,pokud je reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (náklady na dopravu reklamovaného zboží).

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujících, kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, elektronická adresa, telefon.
 3. Veškeré osobní údaje kupujícího považujeme za důvěrné a nebudou tudíž bez předchozího souhlasu kupujícího předávány prodávajícím třetím osobám, s výjimkou osob přepravujících zboží kupujícímu.
 4. Osobní údaje kupujícího a informace o jeho objednávkách budou zpracovávány v elektronické podobě po dobu neurčitou. Registrovaný kupující může své osobní údaje uchovávané a zpracovávané prodávajícím po přihlášení kdykoliv změnit.
 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího, nebo emailovou zprávou na modabohemia@seznam.cz.
 6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů:  00041107    . Pokud kupující projeví souhlas, může mu prodávající zasílat informace souvisejí se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu kupujícího, zasílat obchodní sdělení na emailovou adresu kupujícího a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná pouze prodávajícímu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, změněné podmínky uveřejní s viditelným upozorněním na této adrese obchodních podmínek.

Tato verze obchodních podmínek je platná od 1. 9. 2011.

.
 
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.